ARTICLE
การทอด (Frying)
การทอด หมายถึง การทำอาหารให้สุกโดยใช้น้ำมันพืชหรือไขมันสัตว์
การแช่เยือกแข็ง (Freezing)
การแช่เยือกแข็ง เป็นกรรมวิธีการแปรรูปอาหารเพื่อถนอมอาหาร ด้วยการลดอุณหภูมิของอาหารให้ต่ำกว่า -18 องศาเซลเซียส 

Copyright by hicook.co.th